Služby

Advokátní kancelář Mgr. Blanka Severová poskytuje právní služby v převážné většině oblastí práva, zejména pak v právu občanském, obchodním a rodinném. Pomůžeme Vám s každým Vaším právním problémem.

Občanské právo

 • sepisování smluv (nájemní, kupní, zástavní, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, atd.)
 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí (podání daňového přiznání, zajištění znaleckého posudku, atd.)
 • zastupování před katastrálním úřadem, poradenství ve věcech nájemních vztahů
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, převzetí dluhu, žaloby na zaplacení pohledávky, vymáhání pohledávek, atd.)
 • zastupování klientů před soudem v civilním řízení

Obchodní právo

 • sepisování obchodních smluv (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, atd.)
 • právní pomoc při založení společnosti, zajišťování změn v rámci obchodních společností
 • zastupování před obchodním rejstříkem
 • zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů

Rodinné právo

 • právní pomoc při rozvodech manželství
 • úprava vztahů k dětem – výživného, výchovy, stanovení styku s dítětem
 • právní pomoc při majetkovém vypořádání, při stanovení vyživovacích povinností
 • zastupování klientů před soudem

Pracovní právo

 • sepisování pracovních smluv
 • zastupování při sporech se zaměstnavateli
 • právní pomoc při ukončení pracovního poměru

Při poskytování právních služeb se snažíme vždy klást důraz na individuální přístup k potřebám klientů a operativnost právních služeb dle požadavků klientů při zachování co nejvyšší míry kvality a odbornosti právních služeb za rozumné a přiměřené ceny.